Inleiding

Ons doel is om binnen 8 weken voor onze opdrachtgever een interactieve applicatie te bouwen, waarin de begrippen mobiliteit en bereikbaarheid worden uitgelegd aan kinderen tussen de 12 en 14 jaar. Deze kinderen zitten op het VMBO, waar behoefte is aan aanvullend lesmateriaal. Onze applicatie zal het lesmateriaal dus aanvullen, in plaats van het te vervangen.

Aanleiding en projectopdracht:

Als projectteam werkten we voor een echte educatieve uitgeverij. Ons doel was om binnen 8 weken voor onze opdrachtgever een interactieve applicatie te bouwen, waarin de begrippen mobiliteit en bereikbaarheid werden uitgelegd aan kinderen tussen de 12 en 14 jaar. De animatie mocht maximaal vier minuten duren. Hiervoor hebben we met zijn allen een plan van aanpak gemaakt.

Algemeen verloop van het project:

Dit project begon met een idee. Een idee om kinderen via bewegende voertuigen en objecten te laten begrijpen wat mobiliteit en bereikbaarheid inhoud. Vliegtuigen, auto’s en motoren vallen onder dit idee. Dit idee is in de eerste week van het project uitgegroeid tot een realistisch concept over auto detailing die ik uit heb gewerkt tot een pitch. Deze pitch heb ik gepresenteerd voor de opdrachtgever en daarna werden we verkozen als één van de winnaars van de pitch. Na deze pitch gewonnen te hebben moest ik vacatures gaan maken, met daarin informatie over wat voor mensen wij zochten. Na aanleiding van de vacatures kregen wij sollicitanten. De week erop hielden we een onofficiële vergadering. Hierin hebben we bepaald wie welke functie zou krijgen binnen de groep en hebben we de basis gelegd voor een samenwerkingscontract. Dit samenwerkingscontract hebben we in de loop van de week verder uitgewerkt.

Nadat het samenwerkingscontract helemaal rond was, kwamen we als groep tot de conclusie dat er één iemand als projectleider aangewezen moest worden. Zo kon iedereen na die persoon toe als er wat zou zijn en was er altijd één aanspreekpunt. Ik werd door de groep als projectleider aangewezen en heb deze taak toen op me genomen. Toen het duidelijk was wat iedereen zijn taak was en de afspraken gemaakt waren, gingen we bezig met het storyboard en hebben deze toen hij af was aan de opdrachtgever laten zien.

De week erop werd er hard gewerkt aan het Plan van Aanpak en de basis voor de actionscript code. Ook werd er later aan het test plan gewerkt en hielden we ons alvast bezig met de animatie. Er waren tijdens deze weken enigszins wat problemen, zoals bijvoorbeeld het defect raken van een laptop. En de flash software die op mijn laptop stond telkens bleef vastlopen. Door creatief te zijn en snel te handelen, wisten we beide problemen binnen een geringe tijd op te lossen. Ook heeft elk lid uit onze projectgroep vrijwel elke workshop bijgewoond. We vonden het als groep ook belangrijk deze dingen samen bij te wonen.

Nadat de actionscript code volledig afgerond was, gingen we aan de slag met animeren. Hier heb ik zelf de grootste rol in gespeeld, aangezien ik er de meeste ervaring mee had. Gelukkig konden de overige projectgenoten een goede bijdrage leveren. Ondertussen werd er een tweede test plan opgesteld aan de hand van de animatie die we toen hadden, welke we op een school mochten uittesten. We hielden een enquête op een middelbare school, om te kijken of onze animatie ook daadwerkelijk het wenste effect gaf. We kregen feedback over de animatie, waar we zeer tevreden mee waren. De week erop kregen we van de experts nogmaals feedback over de (onlangs verbeterde) animatie, welke we hebben toegepast op de animatie.

Tijdens het project hebben we vaak vergaderingen georganiseerd en zijn er tijdens de vergaderingen duidelijke afspraken gemaakt. Over het algemeen hield iedereen zich goed aan zijn afspraken en waren er geen onderlinge problemen. Wel hadden we technische problemen, maar deze werden dan ook snel opgelost. Al met al kijk ik zelf terug op een goed project wat soepel verlopen is.

Eigen bijdrage en verantwoording:

Ik heb tijdens dit project mijn bijdrage geleverd als projectleider, animator en actionscripter. Ook heb ik een grote bijdrage geleverd aan de grafische vormgeving en aan de pitch. Al in het begin van het project heb ik mijn bijlage geleverd door een powerpoint te maken voor onze pitch en grafische elementen te ontwerpen die we in onze pitch gepresenteerd hebben.

Daarna heb ik sollicitanten aangenomen en ze een week later taken gegeven. Ook kreeg ik zelf de taak als projectleider, welke ik toen heb geaccepteerd. We hebben daarna een samenwerkingscontract gemaakt waarin dit duidelijk vermeld is. Daarna hebben we met de groep afspraken gemaakt over het Plan van Aanpak. Hier heeft elk groepslid een bijdrage aan geleverd, waaronder ik zelf. Ook heb ik verschillende workshops over communiceren gevolgd, waar ik dingen zoals ‘actief luisteren’ en ‘feedback geven’ heb beoefend.

Voor onze opdrachtgever waren we verplicht een storyboard te maken. Dit heb ik dan ook gedaan, waarvan ik zelf de invulling grotendeels heb gemaakt. Ook ging ik voor het eerst aan het werk als notulist. Ik moest notulen maken over de vergadering. Later ben ik ook aan de slag geweest als voorzitter. Ook heb ik meerdere IPV gesprekken bijgewoond, waarin ik veel positieve feedback heb ontvangen.

Waarmee ik het meest druk ben geweest, blijft toch wel de automobiel animatie zelf. Aan deze animatie heb ik zelf honderdvijf keer een update gemaakt. Ook de actionscript code van de animatie heb ik volledig alleen gemaakt. Hiermee wil ik dus ook aangeven dat ik groot eigen aandeel heb geleverd aan het eindproduct.

Ook was ik aanwezig bij meerdere testen en een belangrijke enquête die we op de middelbare school hebben gehouden. Hieruit hebben we de nodige feedback verzameld. In deze week ben ik op de maandag aanwezig geweest bij het laatste officiële gesprek met de experts. In dit gesprek kregen we als groep de nodige feedback over de animatie, die ik later heb verwerkt in de animatie zelf. Voor de rest heb ik dinsdag nog een presentatie ingeleverd, welke ik mag gaan presenteren.

Conclusie:

Ons doel was om binnen 8 weken voor onze opdrachtgever een interactieve applicatie te bouwen, waarin de begrippen mobiliteit en bereikbaarheid werden uitgelegd aan kinderen tussen de 12 en 14 jaar. De animatie mocht maximaal vier minuten duren. Ik vind dat wij onze doelstelling hebben behaald als groep zijnde. Ik heb daarnaast ook tijdens het project de competenties: communiceren, planmatig werken, samenwerken, realiseren en zelfsturing & reflectie laten zien op verschillende manieren. Ook verliep de samenwerking tussen de projectleden erg soepel en zijn er geen problemen onderling geweest. We kwamen wat technische problemen tegen tijdens het traject, maar deze hebben we weten op te lossen. Al met al ben ik erg trots op mijn projectleden en op het eindresultaat.

Reflectie op projectleider

Tot nu toe heb ik in dit project verschillende dingen geleerd, waaronder hoe het is om projectleider te zijn. Ik ben tevreden over hoe ik mijn projectgroep stimuleer om dóór te werken en samen te werken. Tot nu toe is het me aardig gelukt om de verschillende vaardigheden van de projectleden samen te voegen. Hiermee bedoel ik dat in de groep mensen zitten met totaal andere vaardigheden. En mijn taak is het om ze samen te laten werken. Ik ben nog niet helemaal tevreden over de manier waarop ik de projectgroep informeer over zaken. Ik heb één keer van een groepslid te horen gekregen wanneer de deadline van een reflectieverslag was, hoewel ik hier zelf van op de hoogte had moeten zijn.
Ook heb ik tot nu toe geleerd hoe het is om te notuleren. Hier heb ik overigens wat hulp bij gehad van mijn projectgenoten, die hier al wat ervaring in hadden. Het notuleren ging mij goed af. Ik heb in de eerste vergadering twee A-4tjes vol met notulen gemaakt en deze later met de voorzitter besproken.
Ik ben zeer tevreden over hoe ik communiceer en samenwerk met mijn projectgroep, echter mag er aan het planmatig werken nog het één en ander gebeuren. Ik merk dat ik er goed in slaag om me aan een planning te houden, maar er moeite mee heb om ver vooruit te moeten plannen. Ik vind het lastig om ver vooruit te plannen, zonder dat ik er zeker van ben dat er tegen die tijd daadwerkelijk dat gebeurt wat ik gepland had.
Als eerste leerdoel heb ik mezelf voorgenomen:

  1. Om elke zondag avond de rooster goed door te nemen, om de lestijden goed tot me te nemen.
  2. Regelmatig te gaan informeren bij groepsgenoten over hoe hen op dat moment in het project staan.
  3. De studiehandleiding te bestuderen en hier vragen over te stellen indien ik het niet snap.
    Als tweede leerdoel heb ik mezelf voorgenomen om me de komende drie weken te gaan verdiepen in het planmatig werken, door het boek ”Projectmanagement” te gaan lezen, om op deze manier beter inzicht te krijgen in het vooruit plannen.

Reflectie actief luisteren

In de les van op woensdag 19 september heb ik geleerd wat actief luisteren inhield. Ik moest samen met de rest een test uitvoeren waarin iedereen zijn eigen taak had. Mijn taak was om actief te luisteren naar student, die een verhaal ging vertellen. Ik stelde veel vragen en bleef ook doorvragen over de inhoud van haar verhaal. Ik ben zeer tevreden over hoe dit gesprek verliep. Ook kreeg ik positieve feedback. Ze kreeg een fijn gevoel door de manier waarop ik vragen aan haar stelde.

Ook liep de samenwerking tussen de groep waar ik op dat moment in zat vrij goed en vind ik dat ik mijn bijdrage (door actief te luisteren) heb geleverd.

Later heb ik een test uitgevoerd waarin ik geïnterviewd werd. Ik vond dat ik dit interview goed doorgelopen ben, aangezien ik alle vragen netjes beantwoord heb en we uiteindelijk een goed gesprek hadden. Wel merkte ik van mezelf op dat ik de neiging had om te blijven praten, hoewel de interviewer al graag naar het andere onderwerp over wilde gaan.

Ik vind dat ik in deze les met de competentie communiceren heb geoefend, aangezien ik in elk groepje actief heb gecommuniceerd en mijn bijdrage heb geleverd. Ook ontving ik positieve feedback op mijn manier van communiceren, waar ik zelf ook een positief gevoel van kreeg.

Als ik terugkijk op de les en denk over wat ik anders had kunnen doen, kom ik toch weer terug op het interview. Hierin had ik moeite om te stoppen met praten en dit vind ik voor mezelf een punt waaraan ik zal moeten werken. Als leerdoel heb ik me dan ook voorgenomen om in het vervolg in een interview of gesprek mijn kant van het verhaal kort en bondig te formuleren in plaats van een heel verhaal te vertellen. Hierdoor hoeft de luisteraar zich niet voor een lange tijd te concentreren en zal hij de boodschap van het verhaal sneller begrijpen.

Format S/Z-analyse + leerdoelen

CompetentiesIndicatorenSterke puntenZwakke puntenLeerdoel
RealiserenRea1.1 Legt het doel van testen uit, stelt op grond van een ontwerp een testcase op en vat na uitvoering de conclusies in een rapport samen.  – Het goed kunnen verwoorden in een reflectie wat goed ging en wat niet.   – Hierop verder in gaan door eerlijk naar mezelf te kijken in plaats van zomaar wat in te vullen.    – Grammatica.   – Spelling.   – Zinsopbouw.    – Het opnieuw verdiepen in grammatica, spelling en zinsopbouw.  
CommunicerenCom 1.1 Bereidt presentaties voor (structuur, doel, doelgroep). Past structuur toe tijdens presentaties, geeft het doel aan, houdt rekening met de doelgroep en spreekt verstaanbaar en duidelijk. Com1.2 Gebruikt correcte grammatica, spelling, stijl en structuur passend bij het doel van de documenten. Com1.3 Verwoordt duidelijk een  – Het goed kunnen verwoorden van de inhoud in een presentatie.   – Duidelijk en simpele manier van spreken voor een brede doelgroep.   – Ruim de tijd nemen om alles te controleren, zodat fouten hersteld kunnen worden.   – Ik ben een goede luisteraar.    – Ruimer van te voren voorbereiden op presentaties.   – De andere groepsgenoot even veel de kans geven om te spreken als ik zelf.   – Ik maak snel fouten in de grammatica en moet lang nadenken over de juiste zinsopbouw.    – Beter leren voorbereiden op presentaties en ook ruimer van te voren beginnen met deze voorbereiding.   – Ruim de tijd nemen om alles te controleren, zodat fouten hersteld kunnen worden.  

Logboek

Week 0

Week nul bestond alleen uit de vrijdag. Op deze dag kregen we uitleg over het project. Ik ben toen in de les aanwezig geweest en we kregen uitgebreide informatie om aan een pitch te gaan werken. Toen heb ik een duo gevormd om in samen te werken en hadden we verder nog geen idee hoe het verder zou gaan.

Week 1

Deze week hebben we de eerste 2 dagen weinig aan het project gewerkt door gebrek aan inspiratie. Op de woensdag kwamen we op het idee om mobiliteit & bereikbaarheid als onderwerp te kiezen. Hiervoor zijn we meteen karakters gaan illustreren om ons idee vorm te geven. Dit hebben we in illustrator en photoshop gedaan. Donderdag avond moesten we de presentatie afmaken om vervolgens die dag erop te gaan presenteren. Na de presentatie kregen we te horen dat we één van de winnaars van de pitch waren en we gingen dan even later ook meteen door naar de sollicitatiegesprekken. Na een korte bespreking hebben we meerdere personen voor onze groep gekozen en hen hiervan op de hoogte gebracht.

Week 2

In deze week hebben we voor het eerst een onofficiële vergadering gehad. Hierin hebben we bepaald wie welke functie zou krijgen binnen de groep en hebben we de basis gelegd voor een samenwerkingscontract. Dit samenwerkingscontract hebben we in de loop van de week verder uitgewerkt. Verder hebben we deze week een dropbox account aangemaakt en hebben we een begin gemaakt aan het Plan van Aanpak. Ik kreeg de functie actionscripter / animator aangewezen, waar ik ook zeer tevreden mee was.

Week 3

In deze week ging ik voor het eerst aan de slag als notulist in onze eerste officiële vergadering. In deze vergadering is besloten dat er één iemand aangewezen moest worden als projectleider, zodat iedereen wist waar hij terrecht kon. Ik ben uiteindelijk aangewezen voor deze extra functie bovenop mijn actionscript en animeer functie. Later deze week zijn we nog bezig geweest met het storyboard en dit hebben we vrijdag afgerond.

Week 4

Deze week ben ik op de maandag nog aanwezig geweest, maar op de dinsdag niet in verband met mijn rijexamen en het plaatsen van steenslagfolie op mijn auto. Hierdoor had ik voor het eerst een vergadering gemist. (Met vooraf bericht uiteraard.) In de loop van de week heb ik aan de opbouw van het actionscript gedeelte van onze animatie gewerkt. Helaas kon ik na vrijdag niet meer verder in verband met software matige problemen.

Week 5

De maandag van deze week was ik helaas niet aanwezig vanwege ziekte. Dinsdag morgen ben ik rond elf uur weer naar school geweest en hebben we een aantal dingen met de projectgroep besproken. Tot één uur ben ik bezig geweest om de softwarematige problemen van de vorige week op te lossen. Gelukkig kon ik de problemen voor de vergadering nog oplossen en om kwart over één opende we de vergadering. De vergadering eindigde rond 14:10 uur en hierna zijn we richting huis gegaan. De woensdag morgen hebben we een les bijgewoond over samenwerken. Na deze les gevolgd te hebben, heb ik nog feedback gekregen op mijn vorige reflectieverslagen.

Competenties gehaald op automotive:

Over de competentie communiceren ben ik zeer tevreden. Dit komt omdat ik voorafgaand als leerdoel had op gesteld: “De eerstvolgende presentatie minimaal 2 dagen van te voren al voorbereiden.” Hier heb ik me aan gehouden. Ik heb namelijk op dinsdag 23 oktober een presentatie ingeleverd, die ik pas 25 oktober hoef te presenteren. Ook heb ik tijdens dit project workshops gevolgd, waarin ik les kreeg over ‘actief luisteren’. Hier heb ik geleerd hoe je naar iemand kan luisteren, door verder op de inhoud door te vragen. Ik ontving positieve feedback, wat ik zeer waardeerde. Ik liep ook tegen een valkuil aan in deze les, namelijk dat ik zelf de overhand kon nemen tijdens het praten. Ik heb mezelf in een reflectie over deze les voorgenomen om in het vervolg in een interview of gesprek mijn kant van het verhaal kort en bondig te formuleren in plaats van een heel verhaal te vertellen.

De competentie planmatig werken ging tijdens het project niet altijd even soepel. Ik kwam erachter dat ik geen duidelijke planning voor mezelf had en heb mezelf dan ook voorgenomen om in plaats van per week een planning te maken, dit per dag te doen. Nu ik op dit project terug kijk, zie ik dat veel planningen gemaakt heb. Ik heb me hier echter niet altijd even goed aan kunnen houden. Ik wil mezelf dan ook als nieuw leerdoel geven, dat ik mezelf aan me eigen planningen moet houden. Ook waren er punten waar ik wel tevreden over ben. Tijdens het maken van mijn eerste oefenreflectie, heb ik mezelf meerdere leerdoelen voorgenomen.

Als tweede leerdoel had ik mezelf voorgenomen om me de komende drie weken te gaan verdiepen in het planmatig werken, door het boek ”Projectmanagement” te gaan lezen, om op deze manier beter inzicht te krijgen in het vooruit plannen. Ik was tevreden over deze punten, omdat ik mij aan alle punten gehouden heb. Ik heb elke zondag het rooster goed doorgenomen. Daarnaast regelmatig geïnformeerd bij groepsgenoten over hoe ze in het project stonden. En ook de studiehandleiding zeer nauwkeurig bestudeerd. Het boek “Projectmanagement” heb ik gelezen en hier heb ik veel uit geleerd.

Als leerdoel voor de competentie samenwerken had ik “Binnen 8 weken ervaren hoe het is om een voorzitter te zijn van een vergadering en elke week mijn groepsgenoten de resultaten van mijn werk laten zien.” Aan dit leerdoel heb ik mij gehouden, want ik heb binnen 8 weken ervaren hoe het was om voorzitter te zijn van een vergadering. Ik heb dit als erg prettig ervaren. Ook heb ik naast het voorzitter zijn, vaak vergaderingen bijgewoond. Hierdoor heb ik geleerd hoe je goed kan vergaderen en hieruit ook nuttige conclusies haalt.

Ik heb mijn groepsgenoten tijdens de vergaderingen vaak mijn werk laten zien, iets wat ik voor dit project niet snel zou hebben gedaan. Dit is echt een leerpuntje waar ik zeer tevreden over ben, omdat ik nu mijn betrokkenheid bij het project beter kan laten zien aan mijn groepsgenoten. Ook heb ik samen met mijn projectgroep een volwaardig kwaliteitsproduct gemaakt, waar ik zelf een groot aandeel in heb gehad. Ik heb tijdens dit project echt goed leren samenwerken door middel van de vergaderingen, want in elke vergadering bespreek je alle problemen waar je tegenaan loopt. Voordat ik aan dit project begon, werkte ik graag alleen. Nu ik dit project afgerond heb, zie ik in dat ik ook goed kan samenwerken.

Mijn leerdoel wat ik bij de sterkte en zwakte analyse heb ingevuld was: “De komende maand verdiepen in grammatica, spelling en zinsopbouw.” Hier heb ik mij aan gehouden, door mij uit te laten leggen wanneer ik een D of een T moet toepassen. Ik had ontzettend moeite met spelling en dit was dus ook een punt waar ik aan moest werken. Hoewel ik nog steeds aan mijn spelling werk door middel van oefeningen, heb ik mijn spelling onlangs al flink verbeterd. Ook heb ik geleerd om een test te houden op een school. Het eerste doel van de test was om erachter te komen wat er nog verbeterd kon worden. Het tweede doel was om erachter te komen of geluid noodzakelijk was voor de animatie. Aangezien we hier wat problemen mee hadden. Deze doelen heb ik tijdens de enquête weten te behalen, door de enquête af te nemen en de kinderen zelf om hun mening te vragen. Ik heb hierdoor geleerd hoe belangrijk enquêtes kunnen zijn bij een project. Je leert er door om te kijken door de ogen van de gebruikers. En dat is iets wat ik zelf eerst moeilijk vond in te schatten.

Tijdens dit project heb vaak moeite gehad met het opstellen van leerdoelen. Door de lessen is hier verandering in gekomen. Ik kon wel realistische leerdoelen opstellen, maar vergat vrijwel altijd de meetbaarheid toe te voegen. Ook was ik niet concreet genoeg. Bijvoorbeeld: “Als nieuw leerdoel heb ik mezelf voorgenomen om in vervolg beter op de hoogte te zijn van alle tijden dat we op school moeten zijn, beter op de hoogte te zijn van alle dingen die we als projectgroep moeten doen en daarnaast beter op de hoogte te zijn van de situatie waar iedereen op dat moment in staat. Als tweede leerdoel heb ik mezelf voorgenomen om me te gaan verdiepen in het planmatig werken, om op deze manier beter inzicht te krijgen in het vooruit plannen.”

Zoals u ziet gebruik ik het woord ‘beter’ in het voorbeeld voor vrijwel alles. Ook zit er totaal geen tijdsmeting aan dit leerdoel. Hier heb ik feedback op gekregen en deze heb ik toegepast. De verbeterde versie van de leerdoelen zagen er daarna zo uit.

Als eerste leerdoel heb ik mezelf voorgenomen: Om elke zondag avond de rooster goed door te nemen, om de lestijden goed tot me te nemen. Regelmatig te gaan informeren bij groepsgenoten over hoe hen op dat moment in het project staan. De studiehandleiding te bestuderen en hier vragen over te stellen indien ik het niet snap.

Als tweede leerdoel heb ik mezelf voorgenomen om me de komende drie weken te gaan verdiepen in het planmatig werken, door het boek ”Projectmanagement” te gaan lezen, om op deze manier beter inzicht te krijgen in het vooruit plannen. Deze leerdoelen zijn tijdsgebonden en concreet. Van de feedback op mijn oude reflectie en leerdoelen heb ik dus veel geleerd.